Instalacja elektryczna w fabryce w Jeziornie

Dalej zostajemy w temacie “elektrycznym”. W “Przeglądzie Technicznym” nr 4 z 1905 r. znalazłem interesujący tekst dotyczący papierni w Jeziornie.
  Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej fabryki papieru. Instalacja elektryczna w fabryce w Jeziornie składała się na początku r[roku] z[eszłego] z dwóch generatorów szuntowych prądu stałego, o sprawności 500 i 300 amp., przy napięciu 240 v. Każdy z generatorów był ustawiony w innym miejscu i zasilał niezależnie od drugiego część oświetlenia fabryki oraz elektromotory. Oświetlenie, które składało się ogółem z 6-ciu lamp łukowych i około 900 żarówek, było zasilane przeważnie przez sieć trzy przewodową o napięciu 2.120 v. W tym celu każdy z generatorów o napięciu 240 v. posiadał przyrząd do podziału napięcia systemu Dolivo-Dobrovolsky. Wszystkie zaś elektromotory były zbudowana dla ogólnego napięcia 240 v. 
    Na początku r. z. przystąpiono do znacznego powiększenia fabryki. Towarzystwo zakupiło mianowicie znaczna ilość maszyn zlikwidowanej fabryki papieru w Petersburgu i przeniosło je do Jeziorny. Wraz z innymi maszynami nabyto pewną ilość elektromotorów wyrobu „Schuckert & Co.” dla napięciu 110 v. Należało zatem powiększyć ilość generatorów, żeby mieć możność zasilania dodatkowego oświetlenia i nowych elektromotorów, trzeba było w miarę możności zastosować zakupiono motory Schuckertowskie i nabyć niektóre nowe motory; jednocześnie postanowiono przerobić całą sieć oświetlenia na dwu przewodową o napięciu 240 v., w celu jej uproszczenia i zmniejszenia kosztów nowych robót; postanowiono również ustawić wszystkie generatory razem w jednej sali i wykonano dla nich wspólną tablicę rozdziałową. 
  Po dokonaniu wszystkich robót wspomnianych instalacja elektryczna przedstawia się obecnie, jak następuje: 
 
    A. Stacja centralna zawiera: 
1 nowy generator A.E.G. prądu stałego, o sprawności około 650 amp. X 240v. 
1 stary generator, jak wyżej, o sprawności około 500 amp. X 240 v. 
1     «          «         «      «      «         «            «    300 amp. X 240 v. 
Dwie pierwsze dynamomaszyny pędzone są przez specjalną maszynę parową, a trzecia przez ogólną transmisję rafinerów. W razie zatem zatrzymania jednej z maszyn parowych, druga może nadal zasilać oświetlenie i niektóre elektromotory. 
Dynamomaszyny pracują równolegle na wspólną tablicę i zasilają za pośrednictwem sieci dwu przewodowej: 
  B. Oświetlenie, składające się w przybliżeniu z 1500 lampek żarowych i 16 lamp łukowych, połączonych po 4 w szeregu, oraz 
   C. następujące elektromotory: 
a) 1 stary elektromotor compound, pędzący 3 kalandry, o sprawności 1)5 k. p.; 
b) 1 stary elektromotor compound, pędzący 1 duży kalander, o sprawności 54 k. p.; 
c) 1 elektromotor do 17 gofryrek, o sprawności 60 k. p. przewinięty na miejscu ze 
    120 na 240 v. ze starego motoru Schuckerta; 
d) 1 nowy motor A.E.G., o sprawności 34 k. p., do maszyny papierniczej bibułkowej, 
     przy czym motor robi stałą ilość obrotów, a zmienną szybkość maszyny 
     papierniczej osiąga się przez zmianę przekładni; 
e) 1 nowy motor “Ges.f.el.Industrie” [Gesellschaft für elektrische Industrie]
     Karlsruhe o sprawności 10 k. p. do maszyny papierniczej, wyrabiającej papier do 
     pakowania, przy czym ilość obrotów motoru zmienia się wyłącznie przy pomocy 
     regulatora szuntowego, stopniowo od 300 do 1000 na minutę; 
f)   1 nowy motor A.E.G. do szmaciarni, o sprawności 23 k p.; 
g)  2 stare elektromotory Schuckerta na 110 v, o sprawności około 4,5 k. p. każdy, 
     sprzężone mechanicznie i połączone pod względem elektrycznym w szereg, 
     pędzą 3 pompy Goulda, zasilające kotły. 
h) 4 małe elektromotory, o sprawności po 4–6 k. p., pędzą warsztaty: mechaniczny i 
     ciesielski, maszynę Flinscha oraz maszynę do sklejania brystolu. 
 
Nie bacząc na to, że zużycie prądu przez wszystkie elektromotory powyższe, przy pełnym ich obciążeniu, wynosi razem około 1150 amp,, rzeczywiste zapotrzebowanie prądu przez całą sieć motorową nie przekracza na dzień zazwyczaj 800 amp, gdyż przy wielkiej ilości motorów nigdy się zdarzyć nie może, żeby wszystkie motory pracowały jednocześnie przy pełnym obciążeniu; wraz z energią zużywaną na oświetlenie obciążenie stacji centralnej nie przekracza w nocy zazwyczaj 1000—1100 amp. Trzeci zatem generator pozostaje zawsze w rezerwie i bywa puszczany w ruch tylko podczas godziny obiadowej, gdy stają pozostałe 2 generatory, a motory kotłowni i maszyn papierniczych nie mogą być zatrzymane. 
  W instalacji powyższej ustawiono jeszcze oddzielnie małą dynamomaszynę (starą Schuckertowską), o sprawności 57 amp.X110 v., która zasila oddzielną sieć lampek żarowych, rozrzuconych po wszystkich salach fabrycznych. Dynamomaszyna ta, pędzona przez specjalną małą maszynę parową, jest czynna w godzinach rannych, w niedziele i święta, gdy duże maszyny są nieczynne. Lampy te służą zarazem za lampy bezpieczeństwa. 
   Cała instalacja powyższa wykonana została sposobom gospodarczym pod kierunkiem niżej podpisanego. 
B. Szapiro
 

 

Może ci się także spodobać...